Ανιχνευτής Κίνησης Hyperion IR-15

 

   

Ανιχνευτής υπερύθρων µε fresnel φακό, διπλό πυροηλεκτρικό στοιχείο και επιλεγόµενη απολαβή, για προσαρµογή σε χώρους µε παρεµβολές περιβάλλοντος
ή µικρά κατοικίδια.
Χρήση: Στις περισσότερες εφαρµογές και όταν δεν ενδείκνυται η χρήση µικροκυµάτων.

• Ανιχνευτής υπερύθρων µε διπλό πυροηλεκτρικό στοιχείο
• Επιλογή ευαισθησίας για ευέλικτη προσαρµογή στο χώρο
• Μνήµη συναγερµού
• ∆υνατότητα ακύρωσης του ενδεικτικού LED
• Προστασία από παλλόµενο φωτισµό
• Φακός Fresnel µε 18 ζώνες σε 4 επίπεδα και κάθετη ζώνη
• Ερµητικά προστατευµένα οπτικά στοιχεία
• Κάλυψη 90ο µε εµβέλεια 15 µέτρων
• Στήριξη σε γωνία, τοίχο ή οροφή µε την παρεχόµενη βάση